Carers Grants

Grants available for unpaid carers

We offer a range of small grants for unpaid carers living in Wales. 

Unpaid carers living in Bridgend can apply for a grant to cover the costs of a short break from TuVida.

The grants can be used for things like overnight trips, day trips, sports tickets or subscriptions, as well as leisure and wellbeing activities or equipment, such as fishing tackle, mountain bikes, wild swimming equipment or paddle boards.

Unpaid carers can apply for a grant of up to £400 to fund items or activities that will provide them with much needed time out from their caring role.

Amser grants in Bridgend 


Cymraeg

Rydym yn cynnig amrywiaeth o grantiau bach i ofalwyr di-dâl sy'n byw yng Nghymru. 

Gall gofalwyr di-dâl sy'n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr neu Rhondda Cynon Taf wneud cais am grant i dalu costau seibiant byr gan TuVida.

Gellir defnyddio'r grantiau ar gyfer pethau fel teithiau dros nos, teithiau dydd, tocynnau chwaraeon neu danysgrifiadau, yn ogystal â gweithgareddau neu offer hamdden a lles, megis taclo pysgota, beiciau mynydd, offer nofio gwyllt neu fyrddau padlo.

Gall gofalwyr di-dâl wneud cais am grant o hyd at £400 i ariannu eitemau neu weithgareddau a fydd yn rhoi amser allan mawr ei angen arnynt o'u rôl ofalu.