Grants available in Bridgend, Merthyr and Rhondda Cynon Taf

Unpaid carers living in Bridgend, Merthyr or Rhondda Cynon Taf can apply for a grant to cover the costs of a short break from TuVida.

The grants can be used for things like overnight trips, day trips or subscriptions, as well as leisure and wellbeing activities or equipment, such as fishing tackle, mountain bikes, wild swimming equipment or paddle boards. Unpaid carers can apply for a grant of up to £400 to fund items or activities.

Please note, due to restricted funds we can only accept a limited amount of applications. We have now reached the maximum  and applications are now closed. 

To be eligible for a grant you must be an unpaid carer and live in Bridgend County, Rhonda Cynon Taf, or Merthyr Tydfil. These grants will be administered via the Bridgend Carers Wellbeing Service.

Cymraeg

Gall gofalwyr di-dâl sy'n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr neu Rhondda Cynon Taf wneud cais am grant i dalu costau seibiant byr gan TuVida.

Gellir defnyddio'r grantiau ar gyfer pethau fel teithiau dros nos, teithiau dydd neu danysgrifiadau, yn ogystal â gweithgareddau neu offer hamdden a lles, megis taclo pysgota, beiciau mynydd, offer nofio gwyllt neu fyrddau padlo. Gall gofalwyr di-dâl wneud cais am grant o hyd at £400 i ariannu eitemau neu weithgareddau.

Sylwch, oherwydd cronfeydd cyfyngedig, dim ond nifer gyfyngedig o geisiadau y gallwn eu derbyn ac felly unwaith y bydd y nifer uchaf wedi dod i law, bydd y ffurflen gais yn cau.

I fod yn gymwys am grant rhaid i chi fod yn ofalwr di-dâl ac yn byw yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, Rhonda Cynon Taf, neu Ferthyr Tudful. Bydd y grantiau hyn yn cael eu gweinyddu drwy Wasanaeth Lles Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr.